ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | โทร / แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 088-2587358 , 085-6698254

CMT 116 ทัวร์ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน
ถ้ำเชียงดาว - บ้านไม้หอมฮิโนกิ - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - วัดท่าตอน - สวนส้มฝาง
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 ท่าน
 • 3 - 4 ท่าน
 • 5 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 5,000 บาท
 • 4,500 บาท
 • 3,900 บาท
 • 3,500 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • อ่างขางวิลล่า
 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • - อาหารกลางวัน 2 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม


 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน
  รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  จากนั้นเดินทางไป แวะ ถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปแบบพม่า และหินงอกหินย้อยสวยงามมาก
  แวะเที่ยวชม บ้านไม้หอมฮิโนกิ เป็นเนื้อไม้ฮิโนกิ มีสรรพคุณที่สามารถช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด
  ช่วยทำให้จิตใจสงบ อารมณ์ดีขึ้นจากกลิ่นหอมของไม้

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. ขึ้นอ่างขางเที่ยว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง
  ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาวภายในศูนย์ฯ

  17.00 น. เข้าเช็คอินที่ อ่างขางวิลล่า หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) และพักผ่อนท่ามกลางความหนาวเย็น

  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์
  จากนั้นเดินทางไป วัดท่าตอน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา สักการะพระเจดีย์แก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล
  ออกเดินทางไปชม สวนส้มฝาง ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด จากนั้นออกเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  ช่วงบ่าย เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ (ใช้เวลา 3ชั่วโมงกว่า) แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์
  ช่วงเย็น จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆเพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ