ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com

CMT 116 ทัวร์ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน
ถ้ำเชียงดาว - บ้านไม้หอมฮิโนกิ - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - วัดท่าตอน - สวนส้มธนาธร
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 ท่าน
 • 3 - 4 ท่าน
 • 5 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 5,000 บาท
 • 4,500 บาท
 • 3,900 บาท
 • 3,500 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • อ่างขางวิลล่า
 • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
 • อัตรานี้รวม
 • - ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • - อาหารกลางวัน 2 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม


 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน
  รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  จากนั้นเดินทางไป แวะ ถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปแบบพม่า และหินงอกหินย้อยสวยงามมาก
  แวะเที่ยวชม บ้านไม้หอมฮิโนกิ เป็นเนื้อไม้ฮิโนกิ มีสรรพคุณที่สามารถช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด
  ช่วยทำให้จิตใจสงบ อารมณ์ดีขึ้นจากกลิ่นหอมของไม้

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. ขึ้นอ่างขางเที่ยว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง
  ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาวภายในศูนย์ฯ

  17.00 น. เข้าเช็คอินที่ อ่างขางวิลล่า หรือสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พักผ่อนตามอัธยาศัย
  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) และพักผ่อนท่ามกลางความหนาวเย็น

  เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน

  06.00 น. เที่ยว บ้านขอบด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ
  08.00 น. กลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์ และรับประทานอาหารเช้า

  จากนั้นเดินทางไป วัดท่าตอน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา สักการะพระเจดีย์แก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล
  ออกเดินทางไปชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด จากนั้นออกเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

  12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  แวะ นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้ และ ไม่ว่าใครที่ได้เห็น
  เป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

  17.00 น. แวะซื้อของฝากที่ร้านวนัสนันท์ ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ช่วงเย็น ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆเพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ